Aktiva Seniorer i Kungsbacka tillhör Förbundet Aktiva Seniorer och dess ställning bygger på följande:

  • Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
  • Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det cirka 70 föreningar med tillsammans över 18 000 medlemmar.
  • Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang.
  • Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Förbundet Aktiva Seniorers programförklaring

  •  Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
  • Förbundet vill slå vakt om den enskildes rätt till personlig integritet och självbestämmande.
  • Förbundet vill öka tillförsikten och tilltron till den egna förmågan, samt stimulera viljan till fortsatt aktivitet och individuell utveckling. På så sätt tas kunnande och erfarenhet tillvara.
  • Ett bi symboliserar verksamheten: Att samla in och dela med sig ur den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.
  • Förbundet Aktiva Seniorer vill erbjuda en meningsfull och berikande verksamhet, där det framförallt på det kulturella området finns stora möjligheter till upplevelser av bestående och fördjupande värde.
  • Verksamheten skall präglas av ett kvalitativt högtstående och rikt varierat utbud av aktiviteter, där individen står i centrum och där kulturell verksamhet förenas med gemenskap och trivsel mot bakgrund av det humanistiska bildningsidealet.

Förbundets hemsida når Du på denna adressen: www.aktivaseniorer.com.