Stadgar Aktiva Seniorer

Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008, justerade på förbundsstämman 2010, justerade på förbundsstämman 2012, justerade på förbundsstämman 2014.

Förbundet Aktiva Seniorer
Program

 • Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intresse.
 • Förbundet vill slå vakt om den enskildes rätt till personlig integritet och självbestämmande.
 • Förbundet vill öka tillförsikten och tilltron till den egna förmågan, samt stimulera viljan till fortsatt aktivitet och individuell utveckling. På så sätt tas kunnande och erfarenheter tillvara.
 • Förbundet Aktiva Seniorer vill erbjuda en meningsfull och berikande verksamhet, där det framförallt på det kulturella området finns stora möjligheter till upplevelser av bestående och fördjupande värde.
 • Verksamheten skall präglas av ett kvalitativt högtstående och rikt varierat utbud av aktiviteter, där individen står i centrum och där kulturell verksamhet förenas med gemenskap och trivsel mot bakgrund av det humanistiska bildningsidealet.
 • Ett bi symboliserar verksamheten: att samla in och dela med sig ur den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.
Förbundsstadgar

§1 Ändamål och omfattning
Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
Förbundet vill samla sina medlemmar till meningsfull och stimulerande verksamhet i enlighet med sitt program.
Förbundet Aktiva Seniorer är en riksomfattande organisation byggd på föreningar.
Medlemmar i förbundet är de föreningar som antagit förbundets stadgar, namn var i orden Aktiva Seniorer ingår och som införts i förbundets föreningsregister.

§2 Förbundsstämma
Förbundet Aktiva Seniorers högsta beslutande organ är förbundsstämman.

Mom 1
Förbundsstämman består av förbundsstyrelsens ledamöter, jämte valda ombud från föreningarna.
Föreningarna äger vardera utse två grundombud samt ytterligare ett ombud för varje fullt femhundratal medlemmar. Dock högst fem ombud per förening.
Medlemmar i Aktiva Seniorer äger närvaro- och yttranderätt.

Mom 2
Ordinarie förbundsstämma hålls jämna år före maj månads utgång. Skriftlig kallelse utsändes av förbundsstyrelsen senast sex veckor före stämman.
Handlingar till stämman skall utsändas till föreningar och anmälda ombud senast två veckor före stämman.

Mom 3
Beslut må fattas med acklamation. Omröstning vid förbundsstämma sker öppet utom vid personval då sluten omröstning skall ske. Ordförande har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning skiljer lotten. Röstning får ej ske med fullmakt. Är ordförande ej stämmoombud avgör lotten även vid öppen omröstning.Ledamot av förbundsstyrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisor.I övrigt sker förhandling enligt Förhandlingsordning Bilaga 1.

Mom 4
Motioner till förbundsstämma kan väckas av Aktiva Seniorers föreningar och enskilda medlemmar.
Motion från enskilda medlemmar skall med yttrande av berörd förenings styrelse vidarebefordras till förbundsstyrelsen senast 4 veckor före förbundsstämman.
Motion om stadgeändring skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 8 veckor före stämman för att kunna bifogas kallelsen till stämman.

Mom 5
Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
 • Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna
 • Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
 • Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling
 • Fastställande av föredragningslista
 • Förbundsstämmans behöriga utlysande
 • Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorns berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Disposition av överskott respektive täckande av underskott
 • Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • Framställningar och förslag från förbundsstyrelsen
 • Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom.
 • Motioner från föreningar och enskilda medlemmar
 • Fastställande av årsavgift till förbundet
 • Val av förbundsordförande
 • Val av vice förbundsordförande
 • Val av minst 6 och högst 10 ordinarie ledamöter för förbundsstyrelsen
 • Val av en revisor jämte suppleant
 • Val av ombud till Medborgarskolans förbundsstämma
 • Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter.

Valberedningen skall vid stämman lägga fram förslag till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant samt, efter samråd med styrelsen, ledamöter i valberedningen.
Frågor, vilka stämman beslutat upptaga till behandling

Mom 6
I det fall antalet tillgängliga ledamöter i valberedningen nedgår med mer än en ska den sammankallande i samråd med övriga ledamöter i beredningen utse ersättare för resten av pågående mandatperiod.

§3 Extra förbundsstämma
Extra förbundsstämma skall sammankallas om förbundsstyrelsen, förbundsrevisorn eller 1/3 av föreningarna beslutat härom. Endast ärenden, för vilka extra förbundsstämma sammankallats, får upptagas till behandling.
Skriftlig kallelse till extra förbundsstämma utsändes av förbundsstyrelsen senast två veckor före stämman.

Mom 1
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och övriga av ordinarie stämman valda ledamöter. Förbundsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna plus en är närvarande.

Mom 2
Förbundsstyrelsen skall fastställa verksamhetsplan och budget för förbundet samt förvalta förbundets medel. Styrelsen skall även tillse att det inom varje region finns en ansvarig samordnare.

Mom 3
Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott, bestående av minst tre ledamöter. Arbetsutskottet får ej bilda egen majoritet i styrelsen.

Mom 4
Förbundsstyrelsen utser, efter samråd med föreningarna, ombud till Medborgarskolans föreningsstämmor.

Mom 5
I det fall antalet tillgängliga styrelseledamöter nedgår med mer än en ska styrelsen hemställa till valberedningen att denna ska utse ersättare att ingå i förbundsstyrelsen under resten av pågående mandatperiod. §4 Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen leder och svarar för förbundets verksamhet.

§5 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1 januari – 31 december.
Bokslutssammandrag med kommentarer utsändes till föreningarna för kännedom.

§6 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av ordinarie förbundsstämma genom beslut med minst 2/3 majoritet. Ändringsförslag skall bifogas kallelsen till förbundsstämma för att kunna upptagas till behandling.
Stadgarna träder i kraft, på alla nivåer, omedelbart efter förbundsstämmans beslut.

§7 Upplösning
Upplösning av förbundet kan icke ske, så länge minst tio föreningar vill fortsätta verksamheten. Vid eventuell upplösning äger ordinarie eller extra förbundsstämma besluta om dispositionen av förbundets tillgångar.


Föreningsstadgar

§1 Ändamål och omfattning
Förening av Aktiva Seniorer skall i enlighet med förbundets program och stadgar främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

§2 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av alla seniorer.

§3 Organisation
Föreningens geografiska verksamhetsområde och vilket samrådsområde föreningen skall tillhöra fastställs av respektive förening i samråd med förbundsstyrelsen.

§4 Föreningsstämma
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Mom1
Föreningsstämman består av föreningens medlemmar. Representanter för förbundsstyrelsen äger närvaro- och yttranderätt.

Mom2
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Skriftlig kallelse utsändes av föreningsstyrelsen senast fyra veckor före stämman. Kallelse per E-post skall likställas med skriftlig kallelse. Kallelse skall för kännedom sändas till Förbundsstyrelsen. Handlingar till föreningsstämma skall finnas tillgängliga senast två veckor före stämman.

Mom3
Extra föreningsstämma skall sammankallas om förbundsstyrelsen, föreningsstyrelsen eller föreningsrevisorn gör framställan härom. Skriftlig kallelse till extra föreningsstämma utsändes av föreningsstyrelsen senast två veckor före stämman.

Mom4
Beslut må fattas med acklamation. Omröstning vid föreningsstämma sker, öppet, utom vid personval då sluten omröstning skall ske. Ordförande har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning skiljer lotten. Röstning får ej ske med fullmakt. Är ordförande ej röstberättigad avgör lotten även vi öppen omröstning.
Ledamot av föreningsstyrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisor. I övrigt sker förhandling enligt Förhandlingsordning Bilaga 1.

Mom5
Motioner till föreningsstämma kan väckas av föreningsmedlem, som erlagt fastställd årsavgift. De skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.

Mom6
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna
Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling
Fastställande av föredragningslista
Föreningsstämmans behöriga utlysande
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning
Revisorns berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av överskott respektive täckande av underskott
Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom.
Motioner från enskilda medlemmar
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Val: Mandatperiodens längd för styrelsens ledamöter fastställs av respektive föreningsstämma, dock högst två (2) år, därefter ev omval. Vid valen skall successiv tillsättning beaktas.

Val av föreningsordförande
Val av vice föreningsordförande
Val av minst tre (3) övriga ledamöter i föreningsstyrelsen
Val av en revisor jämte suppleant
Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter.

Valberedningen skall vid stämman lägga fram förslag till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant samt, efter samråd med styrelsen, ledamöter i valberedningen.
Frågor, vilka stämman beslutat uppta till behandling

§5 Föreningsstyrelse
Föreningsstyrelsen leder och svarar för föreningens verksamhet mellan stämmorna.

Mom1
Föreningsstyrelsen består av föreningsordförande, vice ordförande och övriga av stämman valda ledamöter. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna plus en är närvarande.
Föreningsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Mom2
Föreningsstyrelsen skall fastställa verksamhetsplan och budget för föreningen, förvalta föreningens medel och övrig egendom, ansöka om kommunbidrag och övriga för föreningen aktuella bidrag, avgiva verksamhetsberättelse samt utfärda kallelse till föreningsstämma.

Mom3
Föreningsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott bestående av minst tre ledamöter. Arbetsutskottet får ej bilda egen majoritet i styrelsen.

§6 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman. Medlem, som ej erlagt årsavgift, saknar rösträtt vid föreningsstämma och kan uteslutas ur föreningen.

§7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1 januari – 31 december.

§8 Redovisning
Kopia av föreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt stämmoprotokoll skall insändas till förbundsstyrelsen senast en månad efter ordinarie föreningsstämma. Efter extra föreningsstämma insändes kopia av stämmoprotokollet.

§9 Upplösning
Eventuell upplösning beslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma. Upplöses förening tillfaller medlemsregister och tillgångar förbundet. Tillgångarna kommer att fonderas under fem (5) år för att användas vid eventuell nystart.
Sammanläggs Aktiva Seniorföreningar tillfaller nettotillgångarna den nya föreningen.

§10 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av ordinarie föreningsstämma genom beslut med minst 2/3 majoritet. För att äga giltighet skall sådant beslut godkännas av förbundsstyrelsen.

___________________________________________________________________Förhandlingsordning vid Aktiva Seniorers stämma

1 Beredning
Beredning i särskild utskott kan vid stämman ske av följande ärenden:
  - Styrelsens verksamhetsberättelse
  - Revisorns berättelse
  - Fastställande av balansräkning. Förslag till disponerande av rörelseöverskott respektive 
    täckande av underskott
  - Fråga om ansvarsfrihet för räkenskaper och övrig förvaltning
  - Framställningar och förslag från styrelsen
  - Motioner
  - Arbetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Beredning av val sker av valberedningen.
De särskilda utskotten väljs av stämman efter förslag från styrelsen. Utskotten utser inom sig ordförande och sekreterare efter förslag från styrelsen.

2 Yttranderätt
Yttranderätt tillkommer förtroendevalda och tjänstemän inom Aktiva Seniorer samt av styrelsen inbjudna personer.

3 Förslagsrätt
Förslagsrätt tillkommer röstberättigade personer. Yrkande skall på ordförandens begäran lämnas skriftligt.

4 Rösträtt
Rösträtt tillkommer styrelsens ledamöter samt valda ombud i enlighet med stadgarna. Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i votering angående ansvarfrihet för denna eller i val av revisorer.
Röstberättigade personer skall vara upptagna i en röstlängd, som fastställs av stämman. Varje person i röstlängden äger en röst även om samma person förekommer i röstlängden mer än en gång.

5 Valbarhet
Valbar i de val, vilka stämman obligatoriskt har att verkställa, är varje nominerad person.

6 Tidsbegränsning
Tidsbegränsning för debattinlägg kan införas efter beslut av stämman.

7 Proposition
För ärenden beredda av särskilda stämmoutskott gäller, att utskottets yrkande är huvudproposition. Till behandling upptages därutöver i förekommande fall styrelsens avvikande förslag som kontraproposition (eller, om ytterligare yrkanden görs, som förslag till kontraproposition).

På motion i ursprunglig form ställes icke proposition, såvida icke motionsyrkandet i plenum väckts av person med förslagsrätt. Yrkandet blir i så fall kontraproposition (eller förslag till kontraproposition). Reservation, som gjorts i utskott, måste på nytt tas upp som förslag i plenum för att komma under omröstning. Yrkandet blir då kontraproposition (eller förslag till kontraproposition).

Innebär propositionen, som därvid erhåller majoritet, förslag till uttalande eller åtgärd, ställes slutligen detta förslag mot avslag.

För ärenden vilka icke utskottsbehandlats gäller, att ordföranden fastställer huvudpropositionen.

8 Votering
Beslut må fattas med acklamation. Begärs votering skall den ske öppet utom vid personval, då sluten votering skall ske. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst vid öppen votering. Vid sluten votering skiljer lotten. Votering får icke ske medels fullmakt eller genom ombud.

Vid öppen votering må beslut fattas efter provvotering, varvid röstkort kan begagnas. Begäres rösträkning eller skall sluten votering ske, avger de röstberättigade sitt votum i den ordning röstlängden anger.

Vid personval skall valsedel upptaga det antal namn valet gäller.

9 Reservation
Reservation kan ske muntligt eller skriftligt. Skriftlig reservation skall vara inkommen till stämmosekreteraren senast 7 dagar efter stämmans avslutande.

10 Övrigt
Tvistiga frågor rörande förhandlingsordningen avgörs i övrigt i enlighet med tillämpliga delar av kommunallagen. Kan så icke ske, beslutar stämman från fall till fall.